lapas karte
Engish Русский
Žurnāls
Latvijas Kvalitātes asociācija
 


 
LKA statūti1. Darbības mērķis.

1.1. “Latvijas Kvalitātes asociācija” (turpmāk tekstā – ASOCIĀCIJA) ir biedrība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Latvijas uzņēmējus un Latvijas tautsaimniecību ar informāciju un izglītību kvalitātes jomā, produkcijas un pakalpojumu eksportspējas un konkurētspējas nodrošināšanai kā vietējā, tā arī Eiropas un starptautiskajā tirgū.

2. Darbības uzdevumi un metodes.
 
2.1. ASOCIĀCIJAS darbības uzdevumi ir:
2.1.1. piedalīšanās vienotas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu izstrādāšanā Latvijā un realizācijas veicināšana;
2.1.2. piedalīšanās starptautiskiem standartiem atbilstošas kvalitātes nodrošināšanas nacionālās programmas un kvalitātes attīstības pamatnostādņu izstrādāšanā;
2.1.3. koordinācijas pasākumi ASOCIĀCIJAS biedru iesaistīšanā standartu izstrādāšanas darbā un tehnisko dokumentu izstrādāšanā;
2.1.4. informācijas vākšana, apkopošana, analīze, aktualizācija un izplatīšana ASOCIĀCIJAS biedru starpā par pasaules pieredzi kvalitātes nodrošināšanas jomā;
2.1.5. kvalitātes nodrošināšanas un attīstības politikas izskaidrošana un popularizēšana; semināru, izstāžu, kursu un citu pasākumu organizēšana;
2.1.6. konsultāciju un palīdzības sniegšana uzņēmumiem vadības sistēmas ieviešanā un citos ar kvalitātes nodrošināšanu saistītos jautājumos;
2.1.7. darboties kā ASOCIĀCIJAS biedru diskusiju forumam, veicinot profesionālās informācijas apmaiņu;
2.1.8. ASOCIĀCIJAS sadarbība un biedru interešu pārstāvēšana sabiedriskajās institūcijās, asociācijās, organizācijās, uzņēmumos un ārvalstu nacionālajās un starptautiskajās organizācijās;
2.1.9. Latvijas, kā uz kvalitāti orientētas valsts popularizēšana Eiropā un pasaulē.
2.1.10. publiskas, zinātniskas, saimnieciskas un citas ar Latvijas likumdošanu atļautas darbības veikšana, lai iegūtu līdzekļus ASOCIĀCIJAS mērķu īstenošanai;
2.1.11. ar likumu vai citu normatīvo aktu uzticēto valsts funkciju veikšana.

3. Nosaukums.

3.1. ASOCIĀCIJAS nosaukums ir: „LATVIJAS KVALITĀTES ASOCIĀCIJA“, ASOCIĀCIJAS  saīsinātais nosaukums ir “LKA”.

3.2. ASOCIĀCIJAS nosaukums citās valodās ir šāds:
- angliski: Public organisation „LATVIAN ASSOCIATION FOR QUALITY“
- vāciski: Gesellschaftliche Organisation „QUALITÄTSASSOZIATION LETTLANDS”
-krieviski: общественная организация „ЛАТВИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАЧЕСТВА“

3.3. ASOCIĀCIJAS nosaukuma saīsinājums, neatkarīgi no lietotās valodas ir “LKA”.

5. Darbības teritorija.
 
5.1. ASOCIĀCIJAS pamatdarbības teritorija ir Latvijas Republika. ASOCIĀCIJAS mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei ASOCIĀCIJAS darbības teritorija var būt arī ārpus Latvijas Republikas robežām.


6. Atrašanās vieta.

6.1. ASOCIĀCIJAS administrācija atrodas Kr.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā.

7. Augstākā lēmējinstitūcija.

7.1. ASOCIĀCIJAS augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.

7.2. Kārtējās biedru sapulces sasauc Valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā. Par ASOCIĀCIJAS biedru sapulces sasaukšanas laiku, tās norises vietu un darba kārtību ASOCIĀCIJAS Valde paziņo ASOCIĀCIJAS Biedriem rakstiski, pa elektronisko pastu vai telefoniski - tā, lai ASOCIĀCIJAS biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms biedru sapulces sanākšanas.

7.3. Biedru sapulce ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk kā puse biedru. Ja biedru sapulce neierodas lemt tiesīgā sastāvā, tad trīs nedēļu laikā sasaucot atkārtotu biedru sapulci, biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.4. ASOCIĀCIJAS biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Balsošana notiek atklāti. Atsevišķos gadījumos biedru sapulce var noteikt citu balsošanas kārtību.

7.5. Gadījumos, ja biedrs attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz biedru sapulci, viņš var pilnvarot citu personu pārstāvēt viņa intereses biedru sapulcē.

7.6. Ārkārtējās biedru sapulces sasauc Valde saskaņā ar statūtiem uz valdes priekšsēdētāja, valdes, revidenta, vai vienas desmitās daļas biedru rakstiska pieprasījuma, kurā norādīts sasaukšanas iemesls, pamata.

7.7. ASOCIĀCIJAS biedru sapulci atklāj ASOCIĀCIJAS Prezidents vai viņa pilnvarota persona no Valdes locekļu vidus. ASOCIĀCIJAS biedru sapulci vada Prezidents vai viņa pilnvarota persona.

7.8. Biedru sapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī - redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.


7.9. Biedru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.  Biedru sapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas ASOCIĀCIJAS lietā administrācijas atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valdes priekšsēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.


7.10. Tikai ASOCIĀCIJAS biedru sapulce ir tiesīga:

7.10.1. apstiprināt ASOCIĀCIJAS statūtus, izdarīt tajos grozījumus un
      papildinājumus;
7.10.2. apstiprināt ASOCIĀCIJAS darbības pamatvirzienus un stratēģiju;
7.10.3. ievēlēt Valdi un Revīzijas komisiju;
7.10.4. izskatīt un apstiprināt ASOCIĀCIJAS gada pārskatu, tāmi, Valdes un Revīzijas komisijas ziņojumus;
7.10.5. noteikt iestāšanās un biedru naudas apmēru;
7.10.6. apstiprināt ASOCIĀCIJAS budžetu;
7.10.7. apstiprināt ASOCIĀCIJAS teritoriālo struktūrvienību dibināšanu un likvidēšanu;
7.10.8. izveidot uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus) un organizācijas, kā arī lemt  par dalību tajās;
7.10.9. lemt par Valdes locekļu un Revīzijas komisijas atsaukšanu pirms termiņa beigām;
7.10.10. lemt par finansiālo atbalstu vai garantijām ASOCIĀCIJAS
dalībniekiem;
7.10.11. pieņemt lēmumu par ASOCIĀCIJAS darbības pārtraukšanu, ASOCIĀCIJAS reorganizāciju vai likvidāciju;
7.10.12. izlemt citus ar ASOCIĀCIJAS darbību saistītus  jautājumus.


8. Pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas.

8.1.1. ASOCIĀCIJAS pastāvīgi funkcionējošā vadības izpildinstitūcija ir Izpilddirektors.
8.2.2. ASOCIĀCIJAS biedru deleģēta cita pārvaldes institūcija ir Valde. Valdes kompetenci nosaka šie statūti.

8.2. ASOCIĀCIJAS izpilddirektors

8.2.1. Izpilddirektors vada ASOCIĀCIJAS ikdienas darbu saskaņā ar spēkā esošo
Latvijas Republikas likumdošanu un izpilda Valdes lēmumus.
8.2.2. ASOCIĀCIJAS izpilddirektora pienākumi:

8.2.2.1. īstenot Valdes un biedru sapulces lēmumus un uzdevumus;
8.2.2.2. sagatavot un piedalīties biedru sapulcēs un Valdes sēdēs;
8.2.2.3. atskaitīties Valdei un iesniegt tās izskatīšanai saimnieciskās darbības programmu un finansu  plānu projektus, kā arī iesniegt gada bilanci un darbu pārskatus ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc finansu gada beigām;
8.2.2.4. pārstāvēt ASOCIĀCIJU un nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu ar valsts un citām institūcijām, kā arī ar ārzemju un starptautiskajām organizācijām;
8.2.2.5. pārvaldīt ASOCIĀCIJAS īpašumus;
8.2.2.6. slēgt visu veida darījumus un veikt citus juridiskus  aktus, apstiprināt pilnvaras un atvērt ASOCIĀCIJAS  rēķinus bankās Latvijas Republikā un ārzemēs;
8.2.2.7. pieņemt darbā un atlaist no darba darbiniekus, kā arī slēgt darba līgumus ar tiem;
8.2.2.8. noteikt darba algas un citus saimnieciskos izdevumus biedru sapulces apstiprinātā budžeta robežās;
8.2.2.9. organizēt Administrācijas darbu;
8.2.2.10. sagatavot citus nepieciešamos priekšlikumus un pārskatus, kurus iesniedz Valdei izskatīšanai.

8.3.ASOCIĀCIJAS valde
 
 ASOCIĀCIJAS Valde sastāv no 9  Valdes locekļiem, tai skaitā prezidenta, kurš ir valdes priekšsēdētājs un viceprezidenta. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

Izpilddirektors piedalās Valdes darbā ar padomdevēja balss tiesībām.

8.3.1. Valdes sēdes sasauc ASOCIĀCIJAS prezidents, vai arī tās sasauc pēc 1/3 Valdes locekļu rakstiska pieprasījuma. Katrs Valdes loceklis jāinformē par Valdes sēdes sasaukšanu ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms paredzētā sēdes datuma.

8.3.2. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

8.3.3. Valde tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu.

8.3.4. Valdes sēdes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir ASOCIĀCIJAS Prezidenta balss.

8.3.5. Valdes sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

8.3.6. Valdes sēdes ir atklātas ASOCIĀCIJAS biedriem.

8.3.7. Valde, ņemot vērā darba apjomu, var ikdienas darba vadībai izveidot Administrāciju. Ar Valdes lēmumu apstiprina izpilddirektoru, var arī organizēt atklātu konkursu izpilddirektora amatam;

8.3.8. Valde var izveidot sekcijas, komisijas un darba grupas atsevišķu jautājumu apspriešanai, problēmu pētīšanai un lēmumu sagatavošanai un apstiprina to sastāvu.

8.3.9. Nepieciešamības gadījumā Valdes lēmumi var tikt pieņemti, aptaujājot Valdes locekļus rakstveidā (vēstule, telefakss, e-pasts u.c.). Valdes loceklim tiek nosūtīti lēmumu projekti ar termiņa norādi atbilžu iesniegšanai. Valdes sēdes protokolam pievieno saņemtās rakstveida atbildes.


8.4. ASOCIĀCIJAS Valdes pienākumi:

8.4.1. nodrošināt biedru sapulces sasaukšanu un organizēt tās darbu;
8.4.2. izstrādāt ASOCIĀCIJAS darbības programmas projektu un iesniegt to apstiprināšanai biedru sapulcei;
8.4.3. sniegt priekšlikumus biedru sapulcei par izmaiņām ASOCIĀCIJAS statūtos;
8.4.4. sagatavot biedru sapulcei apstiprināšanai finansu plānus un pārskatus par to izpildi;
8.4.5. sagatavot priekšlikumus biedru sapulcei par nodaļu un teritoriālo struktūrvienību dibināšanu un likvidēšanu;
8.4.6. lemt par jaunu biedru uzņemšanu ASOCIĀCIJĀ, kā arī izslēgšanu no ASOCIĀCIJAS ;
8.4.7. izskatīt jautājumus, kas saistīti ar ASOCIĀCIJAS budžetā paredzēto līdzekļu un materiālo vērtību izlietošanu;
8.4.8. nepieciešamības gadījumā piešķirt paraksta tiesības ASOCIĀCIJAS amatpersonām;
8.4.9. izstrādāt un apstiprināt ASOCIĀCIJAS darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus;
8.4.10. izskatīt strīdus jautājumus;
8.4.11. par nosūtītajiem lēmumu projektiem (8.2.10. punktā minētajos gadījumos) sniegt atbildes norādītajā termiņā;
8.4.12. lemt par citiem ASOCIĀCIJAS darbības jautājumiem, kuri statūtos  nav attiecināti uz biedru sapulces vai Revīzijas komisijas izpildu kompetenci;

8.5. ASOCIĀCIJAS Valde savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā. Par atsevišķu uzdevumu veikšanu Valdes locekļiem var tikt izmaksāts atalgojums Valdes noteiktajā kārtībā.

8.6. ASOCIĀCIJAS prezidents un viceprezidents

8.6.1. Prezidentu un viceprezidentu ievēl Valde no sava vidus uz 3 gadiem.

8.6.2.Prezidenta pienākumi:

8.6.2.1. sasaukt Valdes sēdes un tās vadīt;
8.6.2.2. pārstāvēt ASOCIĀCIJU attiecībās ar valsts un citām organizācijām, kā arī ārzemju un starptautiskām organizācijām;
8.6.2.3. uz ASOCIĀCIJAS lēmējinstitūcijas lēmumu pamata ASOCIĀCIJAS vārdā parakstīt līgumus, vienošanās, rezolūcijas un citus dokumentus;
8.6.2.4. pildīt Izpilddirektora pienākumus tā prombūtnes laikā, vai arī, ja Valde nav pieņēmusi lēmumu par izpilddirektora algošanu.

8.6.3. Prezidenta pienākumus tā prombūtnes laikā izpilda viceprezidents, vai prezidenta pilnvarots Valdes loceklis.

8.6.4. ASOCIĀCIJAS Prezidents un viceprezidents savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā. Par atsevišķu uzdevumu veikšanu ASOCIĀCIJAS Prezidentam un viceprezidentam var tikt izmaksāts atalgojums Valdes noteiktajā apmērā.

9. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

9.1. ASOCIĀCIJAS saimniecisko un finansiālo darbību kontrolē Revīzijas komisija, ko ievēl ASOCIĀCIJAS biedru sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu uz 3 gadiem.
9.2. Revīvijas komisijā nevar tikt ievēlēti ASOCIĀCIJAS Prezidents, Valdes locekļi.
9.3. ASOCIĀCIJA ir tiesīga saimnieciskās un finansiālās darbības kontrolei pieaicināt zvērinātu revidentu.
9.4. Revīzijas komisija pati vai kopā ar zvērinātiem revidentiem, kuri veic ASOCIĀCIJAS ikgadējās gada pārskata revīzijas, pārbauda ASOCIĀCIJAS saimniecisko un finansiālo darbību un veic grāmatvedības revīziju ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Revīzijas komisijai ir jāziņo ASOCIĀCIJAS Valdei un biedru sapulcei par ASOCIĀCIJAS darbā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem.
9.6. Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības iesniegt Valdei priekšlikumus, kurus izskata 10-20 dienu laikā.

10. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.
 
10.1. Par ASOCIĀCIJAS biedru var kļūt jebkura juridiska persona, kas ieinteresēta kvalitātes nodrošināšanā un attīstības veicināšanā Latvijā, atzīst ASOCIĀCIJAS statūtus, darbības programmu, atzīst un ievēro ASOCIĀCIJAS Statūtu noteikumus, ar savu darbību veicina to īstenošanu un darbojas saskaņā ar likumdošanas aktiem. Valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas (iestādes) var kļūt par ASOCIĀCIJAS biedriem, ja tas nav aizliegts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
10.2. Juridiskas personas pilnvaro savos statūtos paredzētajā kārtībā savus pārstāvjus - fiziskas personas - piedalīties ASOCIĀCIJAS biedru sapulcēs un, ievēlēšanas gadījumā, arī ASOCIĀCIJAS pārvaldes vai revīzijas institūcijās.
10.3. ASOCIĀCIJAS biedriem ir vienādas balsstiesības.
10.4. Lai kļūtu par ASOCIĀCIJAS biedru, pretendentiem jāiesniedz ASOCIĀCIJAI iesniegums, jāaizpilda noteiktas formas biedra anketa un jāsamaksā iestāšanās un biedra nauda Valdes noteiktā apmērā un termiņā.
10.5. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, nepieciešamības gadījumā var tikt uzaicināts pieteicējs, lai sniegtu papildus informāciju. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam 2 nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
10.6. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par ASOCIĀCIJAS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

10.7. Ja valde vai biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par ASOCIĀCIJAS biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.
10.8. Biedram izstājoties, iestāšanās nauda un biedru nauda netiek atmaksāta.

10.9. ASOCIĀCIJAS biedru var izslēgt valde par šādiem pārkāpumiem:

10.9.1. nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda par gadu;
10.9.2. biedru sapulces un valdes lēmumu nepildīšana;
10.9.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
10.9.4. cita darbība, kas ir pretrunā ar šo Statūtu noteikumiem.

10.10. Jautājumu par ASOCIĀCIJAS biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

10.11. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru sapulcei.


11. Biedru tiesības un pienākumi.

11.1. ASOCIĀCIJAS biedriem vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības:

11.1.1. piedalīties ASOCIĀCIJAS biedru sapulcēs;
11.1.2. vēlēt ASOCIĀCIJAS Valdi, izvirzīt kandidatūras un tikt ievēlētam pārvaldes amatos;
11.1.3. piedalīties ASOCIĀCIJAS programmas, darbības stratēģijas un taktikas noteikšanā, izvirzot priekšlikumus un piedaloties visu izskatāmo jautājumu brīvā apspriešanā;
11.1.4. iesniegt ASOCIĀCIJAS vadībai priekšlikumus, kas saistīti ar tās darbību;
11.1.5. saņemt ASOCIĀCIJĀ visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar tās darbību, tai skaitā iepazīties ar visu ASOCIĀCIJAS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, iepriekš saskaņojot ar administrāciju.
11.1.6. piedalīties ASOCIĀCIJAS sekciju un komisiju darbībā, ja to ir akceptējusi Valde.
11.1.7. piedalīties jebkurā ASOCIĀCIJAS organizētajā pasākumā;
11.1.8. izmantot piešķirtās atlaides un priekšrocības ASOCIĀCIJAS vadības noteiktajā kārtībā;
11.1.9. saņemt bez maksas vispārēju informāciju par kvalitātes jautājumiem, kas ir ASOCIĀCIJAS rīcībā, kā arī informāciju par ASOCIĀCIJAS institūciju un formējumu darbību;
11.1.10. ASOCIĀCIJAS biedri var realizēt punktos 11.1.1., 11.1.6., 11.1.8. un 11.1.9. minētās tiesības pilnā apjomā, ja tie ir samaksājuši iestāšanās naudu un biedra naudu; 
11.1.11. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās;
11.1.12. brīvi izstāties no ASOCIĀCIJAS, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.


11.2. ASOCIĀCIJAS biedru vai viņu pilnvaroto pārstāvju pienākumi ir:

11.2.1. ievērot ASOCIĀCIJAS statūtus un pildīt biedru sapulces, Valdes lēmumus;
11.2.2. aktīvi piedalīties ASOCIĀCIJAS darbā un tajās institūcijās, kurās tie ir ievēlēti, lai pārstāvētu ASOCIĀCIJU un aizstāvētu tās intereses;
11.2.3. maksāt iestāšanās naudu un ikgadējo biedru naudu;11.2.4. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt ASOCIĀCIJAS darbības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
11.2.5. sniegt atbalstu vispārējā kvalitātes principu ieviešanā valstī, lielajiem uzņēmumiem atbalstot MVU sektora uzņēmumus šī procesa īstenošanā;
11.2.6. neizpaust atsevišķu uzņēmumu komercnoslēpumus, kas viņiem kļuvuši zināmi, īstenojot savas tiesības;
11.2.7. augsti turēt ASOCIĀCIJAS labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj ASOCIĀCIJAS reputāciju sabiedrībā.


12. Institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu.


ASOCIĀCIJAS biedru sapulce lemj par nekustamu īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.


13. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

13.1. ASOCIĀCIJAS līdzekļus veido:

13.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas, mērķiemaksas;
13.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
13.1.3. ieņēmumi no ASOCIĀCIJAS rīkotajiem pasākumiem un saimnieciskās darbības;
13.1.4. Ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības, tai skaitā no izdevējdarbības;
13.1.5. naudas līdzekļi, vērtspapīri un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskām un fiziskām personām likumdošanā noteiktajā kārtībā;
13.1.6. Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem.

13.2. ASOCIĀCIJAS līdzekļi tiek izlietoti:

13.2.1. statūtos norādīto darbības mērķu un uzdevumu īstenošanai;
13.2.2. ASOCIĀCIJAS algoto darbinieku darba apmaksai;
13.2.3. izdevējdarbībai;
13.2.4. ASOCIĀCIJAI nepieciešamo iekārtu, inventāra, piederumu un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo telpu nomai, to aprīkošanai;
13.2.5. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar ASOCIĀCIJAS darbības nodrošināšanu.
13.3. ASOCIĀCIJA ar saviem līdzekļiem un mantu ir tiesīga veikt visus likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus.
13.4. ASOCIĀCIJAS darbības gada ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita ASOCIĀCIJAS rezervē šim nolūkam speciāli izveidotā Rezerves Fondā. Rezerves Fondā ieskaitītie līdzekļi pāriet uz nākamo saimniecisko gadu, tie netiek aplikti ar ienākumu nodokli, un tos var izmantot tikai šajos Statūtos paredzētiem mērķiem.
13.5. ASOCIĀCIJAS saimnieciskās darbības gads atbilst kalendārajam gadam.
13.6. ASOCIĀCIJA maksā nodokļus, kā arī var tikt atbrīvota no nodokļu maksāšanas spēkā esošās likumdošanas noteiktā kārtībā un apmērā.
13.7. Par ASOCIĀCIJAS līdzekļu izmantošanu atbild Prezidents un Izpilddirektors, tam piešķirto pilnvaru ietvaros, bet kontroli – Revīzijas komisija.

14. Pašlikvidēšanās kārtība un reorganizācijas kārtība.

14.1. ASOCIĀCIJAS pašlikvidāciju veic saskaņā ar biedru sapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisija vai likvidators, kas līdz pilnīgai ASOCIĀCIJAS  likvidācijai ir materiāli atbildīga par savu pieņemto lēmumu tiesiskajām sekām. ASOCIĀCIJAS biedru sapulce var ievēlētos likvidatorus katrā laikā atcelt.

14.2. ASOCIĀCIJAS likvidatori pabeidz ASOCIĀCIJAS iesāktos projektus un darījumus, pārdod ASOCIĀCIJAS mantu, iekasē no debitoriem ASOCIĀCIJAS pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod ASOCIĀCIJAS dokumentus valsts arhīvā glabāšanā.

14.3. Likvidatori par ASOCIĀCIJAS likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.

14.4. Reorganizāciju veic pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.


15. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība
pašlikvidēšanās gadījumā.

15.1. Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija nodod institūcijai, kuru norādījusi ASOCIĀCIJAS pēdējā biedru sapulce ASOCIĀCIJAS mērķu īstenošanai. Atlikušo naudu un mantu nevar sadalīt ASOCIĀCIJAS biedriem.Adrese: Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
© 2008-2018 LKA. Visas tiesības aizsargātas.

Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana